Varnost in zasebnost

VARNOST IN ZASEBNOST:

1.    Stranka je dolžna obvestiti Eurodiskont o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa, pri čemer so zlasti pomembni podatki o spremembi prebivališča ali sedeža stranke, spremembi lastniške strukture stranke, spremembi pravnoorganizacijske oblike stranke, nastop stanja, ki kaže na insolventnost (plačilno nesposobnost) stranke, ne glede na to, ali so podani zakonski pogoji za uvedbo stečaja ali prisilne poravnave in drugi podatki, dogodki in stanja, ki lahko vplivajo na pravno poslovno razmerje med družbo Eurodiskont in stranko.
2.    Eurodiskont zbira nekatere osebne podatke strank: imena in priimke oziroma firme pravnih oseb, elektronski in navadni naslov ter telefonska številka. Eurodiskont zbira podatke v primeru izvedbe spletnega nakupa, naročila kuponov, e-kuponov ter ob naročilu na e-novice in ostale e-publikacije.
3.    Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletne strani www.eurodiskont.si za namen izvedbe spletnega nakupa, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila, razen če ni stranka spletne strani posebej privolila v drugačno obliko uporabe posredovanih podatkov, ki se lahko uporablajjo za drugačne namene.
4.    Eurodiskont se zavzeuje, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko spletnega mesta v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani podjetja Eurodiskont. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletnega mesta ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z evropsko zakonodajo.
5.    Eurodiskont si pridržuje pravico, da zahteva od stranke dokazilo o njenem premoženjskem stanju. Stranka izrecno soglaša, da bo na zahtevo družbe Eurodiskont, brez odlašanja predložila podatke o svojem premoženjskem stanju, lastniški strukturi, pravno organizacijskem statusu, predložila morebitna jamstva, ki so določena s pogodbo, ponudbo ali temi splošnimi pogoji. Če tega stranka ne stori, slednja izrecno dovoljuje, da Eurodiskont pridobi te podatke pri osebah, ki s temi podatki razpolagajo. Prav tako stranka pooblašča osebe, pri katerih so ti podatki, da omogočijo družbi dostop in vpogled v te podatke ter se zato izrecno odpoveduje tajnosti in varovanju teh podatkov proti družbi Eurodiskont ter od nje pooblaščenim osebam. Eurodiskont se zavezuje, da bo te podatke uporabil zgolj v te namene pridobivanja podatkov za sklenitev pogodbe in jih ne bo kakorkoli zlorabil. V primeru, da Eurodiskont ne pridobi ustreznih podatkov ali jih stranka ne predloži, Eurodiskontni dolžan skleniti pogodbe oziroma vstopiti v pravno poslovno razmerje s stranko.
6.    Zgornja določba ne velja pri potrošniških poslih.
7.    Vsi zapisi, listine, tehnična dokumentacija in druga dokumentacija, povezana s predmetom pogodbe, so in ostanejo v lasti družbe Eurodiskont tudi po sklenitvi pogodbe, razen če je Eurodiskont izdal pisno dovoljenje za uporabo tega gradiva. V primeru da Eurodiskont izda soglasje za uporabo te dokumentacije, se stranka zavezuje, da bo omenjeno dokumentacijo uporabljala izključno za namene vzdrževanja in nima pravice fotokopiranja in distribucije. Stranka soglaša in je izrecno seznanjena, da omenjena dokumentacija predstavlja poslovno skrivnost družbe Eurodiskont.
8.    Če v pogodbi med družbo Eurodiskont in stranko ni dogovorjeno drugače, siEurodiskont pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice, do katerihkoli in vseh dokumentov, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in ali izvrševanjem pogodbe.

Odjava

Uporabniki, ki se želijo odjaviti od prejemanja e-novic, lahko to storijo  info@eurodiskont.si.