Splošni pogoji poslovanja

Eurodiskont  d.o.o.
Šmarješke Toplice 99,
8220 Šmarješke Toplice
Matična številka: 3979652000,
Davčna številka: SI-33429197

O podjetju
Gospodarska družba Eurodiskont d.o.o., se ukvarja z nadzornimi sistemi, tako za domačo kot za visoko profesionalno rabo.
1.        Splošni pogoji poslovanja
1.1.     Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) družbe Eurodiskont d.o.o. Šmarješke Toplice 99 (v nadaljevanju Eurodiskont) so sestavni del vseh podob med družbo Eurodiskont in kupci ali tretjimi osebami (v nadaljevanju stranke), ki poslujejo z družbo Eurodiskont .
1.2.     Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravnoposlovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med družbo Eurodiskont in stranko.
1.3.     Družba Eurodiskont posluje na sedežu družbe, ki je Šmarješke Toplice 99 8220 Šmarješke Toplice.
1.4.     Stranke lahko družbo Eurodiskont kontaktirajo tudi po telefonu na številko 068 130 292   ali preko elektronske pošte info@eurodiskont.si.
1.5.     Uporaba pojmov:
1.5.1.    Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju z družbo Eurodiskont, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.
1.5.2.    Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridovbiva ali uporablja blago ali storitve družbe Eurodiskont za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitvene dejavnosti.
1.5.3.    Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga družba Eurodiskont ponudi stranki.
1.5.4.    Naročilnica je dokument, pisno, elektronsko ali drugačno obvestilo s katerim stranka sporoči svoje povpraševanje in/ali predračun in/ali sklenitev pogodbe.
1.5.5.    Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med družbo Eurodiskont in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga podjetje Eurodiskont pošlje stranki in ga ona sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.
1.5.6.    Predmet pogodbe je lahko:
o    blago, ki so lahko vsi izdelki iz prodajnega kataloga družbe Eurodiskont,
o    programska oprema, servisne storitve
1.6.     Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembe pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan oddaje šteje datum, ko družba Eurodikont odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.
1.7.     Vsa obvestila strankam, ki se nanašajo na dobavo predmeta pogodbe, sklenitve, odstopa ali drugih informacije daje Eurodiskont preko elektronske pošte na naslov, ki ga je posredovala stranka. Eurodiskont obvešča tudi preko navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko.
1.8.     Delovni čas družbe Eurodiskont je: Spletna trgovina neprekinjeno 24 ur.
Uporaba splošnih pogojev poslovanja
2.1.    Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med strankama.
2.2.    Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če družba Eurodiskont s tem izrecno soglaša.
2.3.    Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in družbo Eurodiskont. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Stranka s tem izrecno priznava, da se za vsa medsebojna pravna ramerja uporabljajo izključno splošni pogoji družbe Eurodiskont. Če želi stranka poslovno sodelovati z družbo Eurodiskont in z njo nastopati v pogodebnih razmerjih, je dolžna sprejeti predmetne splošne pogoje v celoti in v obliki v kakršni so. Stranka se odreče možnosti, da vpliva na vsebino, obliko in posamezna pogodbena določila splošnih pogojev.
2.4.    Predmetni splošni pogoji veljajo poleg splošnih zakonskih predpisov kot posamičen specialen akt.
2.5.    Predmetni splošni pogoji so neprestano dostopni na spletni povezavi: www.eurodiskont.si. Dostopni so tudi na sedežu družbe Eurodiskont.
2.6.    S podpisom pogodbe ali drugega pravnega akta se šteje, da je stranka v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev.
2.7.    Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil o njihovem obstoju izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe. Potrošnik mora poznati vse možnosti, da se s splošnimi pogoji seznani v celoti, na razumljiv in dostopen način.
3.      Spremembe splošnih pogojev poslovanja
3.1    Eurodiskont se zavezuje, da bo vsaka sprememba splošnih pogojev poslovanja objavljena na spletni strani www.eurodiskont.si  z datumom uveljavitve spremembe.
3.2    Eurodiskont se zavezuje, da bodo stranke oz. njihovi pravni zastopniki na primeren način obveščeni o vsakršni spremembi splošnih pogojev. Stranke bodo obveščene po elektronski ali navadni pošti, telefonsko ali na drug način, ki je izrecno dogovorjen med družbo Eurodiskont in stranko.
3.3    Splošni pogoji so zavezujoči v tisti obliki in glede tiste vsebine, ki je bila strankama dostopna na dan sklenitve pogodbe.
3.4    Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.
3.5    Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani www.eurodiskont.si  in s prejemom obvestila o spremembi. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev.
3.6    Stranka, ki ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, je dolžna v 8 dneh po prejemu obvestila o spremembi podati pisno izjavo družbi Eurodiskont. Če stranka v navedenem roku ne sporoči svojega nesoglasja s spremenejenimi pogoji poslovanja, se šteje, da s spremembo v celoti soglaša.
3.7    V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima Eurodiskont pravico, da odstopi od pogodbe.
3.8    Spremenjeni pogoji poslovanja so zavezujoči tudi za potrošnike, če je potrošnik na spremembo pristal s pisno izjavo, pogodbo ali aneksom. V nasprotnem primeru za potrošnike veljajo tisti splošni pogoji, ki so veljali v času sklenitve pogodbe.
3.9    V primeru, da bi bila posamezna določba v pogodbi ali splošnih pogojih neveljavna ali neizvedljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na ostala določila v pogodbi ali splošnih pogojih pri čemer sta pogodbeni stranki soglasni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe, uporablja določba, ki je najbližja namenu ali cilju pogodbe.
4.      Kolizija pravnih določb
4.1    V primeru, da predmetni splošni pogoji nasprotujejo drugim splošnim pogojem družbe Eurodiskont, se uporabi tista določba, ki je specialnejša v konkretnem primeru.
4.2    Eurodiskont in stranka lahko izključita uporabo posameznih določil predmetnih splošnih pogojev, če so ta določila neskladna z določili pogodbe ali s splošnim namenom pogodbe.
4.3    V kolikor so predmetni splošni pogoji v nasprotju s predpisi o varstvu potrošnikov – fizičnih oseb, se v tem delu uporabi relevantna potrošniška zakonodaja.
5.      Splošne določbe
5.1    Stranka je dolžna obvestiti Eurodiskont o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa, pri čemer so zlasti pomembni podatki o spremembi prebivališča ali sedeža stranke, spremembi lastniške strukture stranke, spremembi pravnoorganizacijske oblike stranke, nastop stanja, ki kaže na insolventnost (plačilno nesposobnost) stranke, ne glede na to, ali so podani zakonski pogoji za uvedbo stečaja ali prisilne poravnave in drugi podatki, dogodki in stanja, ki lahko vplivajo na pravno poslovno razmerje med družbo Eurodiskont in stranko.
5.2    Eurodiskont zbira nekatere osebne podatke strank: imena in priimke oziroma firme pravnih oseb, elektronski in navadni naslov ter telefonska številka. Eurodiskont zbira podatke v primeru izvedbe spletnega nakupa, naročila kuponov, e-kuponov ter ob naročilu na e-novice in ostale e-publikacije.
5.3    Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletne strani www.eurodiskont.si za namen izvedbe spletnega nakupa, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila, razen če ni stranka spletne strani posebej privolila v drugačno obliko uporabe posredovanih podatkov, ki se lahko uporablajjo za drugačne namene.
5.4    Eurodiskont se zavzeuje, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko spletnega mesta v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani podjetja Eurodiskont. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletnega mesta ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z evropsko zakonodajo.
5.5    Eurodiskont si pridržuje pravico, da zahteva od stranke dokazilo o njenem premoženjskem stanju. Stranka izrecno soglaša, da bo na zahtevo družbe Eurodiskont, brez odlašanja predložila podatke o svojem premoženjskem stanju, lastniški strukturi, pravno organizacijskem statusu, predložila morebitna jamstva, ki so določena s pogodbo, ponudbo ali temi splošnimi pogoji. Če tega stranka ne stori, slednja izrecno dovoljuje, da Eurodiskont pridobi te podatke pri osebah, ki s temi podatki razpolagajo. Prav tako stranka pooblašča osebe, pri katerih so ti podatki, da omogočijo družbi dostop in vpogled v te podatke ter se zato izrecno odpoveduje tajnosti in varovanju teh podatkov proti družbi Eurodiskont ter od nje pooblaščenim osebam. Eurodiskont se zavezuje, da bo te podatke uporabil zgolj v te namene pridobivanja podatkov za sklenitev pogodbe in jih ne bo kakorkoli zlorabil. V primeru, da Eurodiskont ne pridobi ustreznih podatkov ali jih stranka ne predloži, Eurodiskont ni dolžan skleniti pogodbe oziroma vstopiti v pravno poslovno razmerje s stranko.
5.6    Zgornja določba ne velja pri potrošniških poslih.
5.7    Vsi zapisi, listine, tehnična dokumentacija in druga dokumentacija, povezana s predmetom pogodbe, so in ostanejo v lasti družbe Eurodiskont  tudi po sklenitvi pogodbe, razen če je Eurodiskont  izdal pisno dovoljenje za uporabo tega gradiva. V primeru da Eurodiskont izda soglasje za uporabo te dokumentacije, se stranka zavezuje, da bo omenjeno dokumentacijo uporabljala izključno za namene vzdrževanja in nima pravice fotokopiranja in distribucije. Stranka soglaša in je izrecno seznanjena, da omenjena dokumentacija predstavlja poslovno skrivnost družbe Eurodiskont.
5.8    Če v pogodbi med družbo Eurodiskont in stranko ni dogovorjeno drugače, si Eurodiskont pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice, do katerihkoli in vseh dokumentov, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in ali izvrševanjem pogodbe.
5.9    Vse specifikacije in informacije, ki se nanašajo na težo, dimenzije, ceno, volumen, tehnične ali druge podatke, navedene v katalogih, ponudbah, reklamah, oglasih, fotografijah, cenikih, ali drugih podobnih oblikah, se štejejo zgolj kot vodiči oziroma informacije, ki niso nujne točne in zavezujoče. Te informacije nikakor ne predstavljajo zavezujoče ponudbe za Eurodiskont. Stranka se ne more sklicevati na te oblike zapisov ali oglaševanja, ampak to velja zgolj za konkretno ponudbo ali že sklenjeno pogodbo.
5.10    Eurodiskont si pridružuje pravico do spremembe specifičnosti ali informacij iz te točke, brez predhodnega obvestila stranki, obvezujoči pa so zgolj v primeru, če so določeni v pogodbi.
5.11    Eurodiskont pri poslovanju s potrošniki zavezujejo navedbe v oglaševalskih sporočilih o cenah, lastnostih blaga in garancijskih pogojih. Cene v oglaševalskih sporočilih so označene v evrih in vsebujejo DDV.
5.12    Tehnični podatki in izdelki, ki so predmet prodaje, se lahko spremenijo in izboljšajo brez predhodne najave, kar velja tudi za že naročene izdelke.
5.13    Uporabniki, ki se želijo odjaviti od prejemanja e-novic, lahko to storijo na spletnem naslovu info@eurodiskont.si.
6.      Cene
6.1    Cene, prikazane na spletnem naslovu www.eurodiskont.si, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
6.2    Spletne cene so cene, ki veljajo v primeru izvedbe naročila preko spletne trgovine eurodiskont.si.
6.4    Pri poslovanju s potrošniki velja, da so cene, ki so navedene v ceniku družbe Eurodiskont, neto cene, katerim je treba prišteti še davek na dodano vrednost, razen, če je v ceniku določeno drugače.
6.5    Eurodiskont bo stranki pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden bo ponudba za stranko postala zavezujoča, podal končno ceno, v katero bo vključen davek na dodano vrednost.
6.6    Če končne cene zaradi narave blaga ali storitve ne bo mogoče izračunati vnaprej, bo družba Eurodiskont stranko seznanila z načinom izračuna končne cene.
6.7    V primeru sklepanja pogodbe za nedoločen čas, bo končna cena, ki jo bo družba Eurodiskont podala stranki vsebovala skupne stroške za posamezno obračunsko obdobje.
6.8    Cene veljajo v trenutku oddaje naročila. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima stranka pravico do odstopa od pogodbe.
6.9    V primeru dostave izdelkov, je standardna embalaža vključena v ceno izdelka, dodatno transportno embalažo in stroške prevoza blaga pa Eurodiskont dodatno zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku/ki jo dogovorita Eurodiskont in stranka. Cene ne vključujejo montaže izdelkov, programske opreme ali šolanja/izobraževanja stranke. Takšne storitve se dodatno zaračunajo.
7.      Dobavni roki in pogoji
7.1    Eurodiskont se zavezuje, da bo naročeno blago dobavljeno najkasneje v roku  7  dni, če je na zalogi.
7.2    V kolikor blago ni na zalogi, znaša dobavni rok od 10 do 160 dni.
7.3    Če je za odpremo blaga potreben daljši čas, je to označeno na spletni strani. V primeru blaga, ki ga družba Eurodiskont zaradi nepredvidljivih razlogov blaga ne more odpremiti v obljubljenem roku, o novem dobavnem roku obvestijo preko posredovanih kontaktnih podatkov.
7.4    Dostava se izvede v sodelovanju z dostavnimi službami  GLS in s Pošto Slovenije. Običajen dobavni rok je 2 delovna dneva za naslove v Republiki Sloveniji V času praznikov in med vikendi se rok dobave za čas dela prostih dni temu primerno podaljša.
7.5    Stroški dostave so odvisni od teže izdelke in so navedeni ob vsakem zaključku naročila.
7.6   Eurodiskont v nobenem primeru ne odgovarja za dobavo blaga, na katerega nima vpliva. Eurodiskont si bo prizadeval storiti vse potrebno, da se dobava blaga opravi čim hitreje in da bo stranko sproti in redno obveščal o morebitnih zamudah dobave s strani dobavitelja, v nobenem primeru pa Eurodiskont ne odgovarja za zamudo ali morebitno nedostavljivost določenega blaga, če gre za razloge na strani dobavitelja.
7.7    V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v roku iz točke 7.1., mora Eurodiskont pozvati na izpolnitev obveznosti in dobavo blaga ter mu pisno dati dodatni rok najmanj 15 dni, da naročeno blago dobavi. Če Eurodiskont tudi v dodatnem roku ne dobavi naročenega blaga (ne glede na razlog), lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga. V primeru, da so razlogi za odstop stranke od pogodbe na strani družbe Eurodiskont, ima stranka pravico do vračila celotnega zneska, ki ga je že vplačala.
7.8    Eurodiskont nikoli ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga v primeru vojn, izgredov, demonstracij, vladnih intervencij, požara, poplav in drugih naravnih nesreč, uvoznega ali izvoznega embarga ali drugih kakršnihkoli podobnih razlogov ali razlogov višje sile na katere Eurodiskont ne more vplivati.
7.9    Ob vseh zgoraj navedenih razlogih zamude se čas dobave zaustavi za čas trajanja zgoraj omenjenih razmer, po preteku razmer pa roki tečejo naprej od njihove prekinitve dalje.
7.10    V primeru, da po sklenitvi pogodbe oziroma po potrditvi ponudbe s strani družbe Eurodiskont,  pride do sprememb naročil s strani stranke, bodisi da pride do drugačnih bodisi novih zahtev glede predmeta pogodbe, je potrebno pridobiti soglasje družbe Eurodiskont za spremembo naročila ali pogodbe ali sprejeti novo pogodbo z upoštevanimi spremenjenimi, dopolnjenimi pogoji (npr. cena, predmet pogodbe, čas dobave…).
7.11    Vsem strankam in potrošnikom je omogočen tudi osebni prevzem izdelkov.
8.      Plačilo
8.1    Družba Eurodiskont omogoča naslednje načine plačevanja:
o    gotovinsko ob prevzemu pošiljke,
o    po predračunu.
8.2    Na naročila z zahtevki po predračunu, ki so prejeta med delavniki med 8:00 in 15:00 uro, se družba praviloma odzove še isti dan.
8.3    Zahtevek za izdajo predračunu je lahko oddan na lastno pobudo in ločeno od naročila. Zahtevek za izdajo predračuna je lahko oddan tudi v postopku zaključka spletnega naročila. Tak predračun bo samodejno posredovan v .pdf obliki.
9.      Prevzem blaga
9.1    Predmet pogodbe je treba izpolniti v kraju, ki je dogovorjen v pogodbi oziroma ponudbi. Če kraj izpolnitve ni določen v pogodbi ali ponudbi se Eurodiskont in stranka lahko o tem naknadno dogovorita. Če dogovora ni mogoče doseči odločitev o tem kje se izvede dobava sprejeme Eurodiskont in pri tem upošteva želje stranke po lastnem preudarku, ob upoštevanju, da se vse dobave izven sedeža družbe Eurodiskont plača stranka.
9.2    Stranka je dolžna prevzeti predmet pogodbe najkasneje v roku 15 dni, po prejemu pisnega obvestila družbe Eurodiskont, skladno s prejšnjimi točkami glede kraja dobave/izpolnitve. Če ni dogovorjen točen čas dobave ali prevzema blaga ima to pravico za določitev točnega časa družba Eurodiskont. Eurodiskont mora v tem primeru obvestiti stranko na primeren način dogovorjen v teh splošnih pogojih, kje in ob katerem časovnem terminu bo blago izročeno stranki.
10.      Garancija
10.1    Eurodiskont jamči za kakovost izdelka oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.
10.2    Garancijska odgovornost družbe Eurodiskont ne velja za poškodbe na blagu ali zaradi napačnega ravnanja oziroma uporabe izdelka na način, ki se ne sklada z običajno uporabo blaga.
10.3    Garancijski rok začne teči z dnem izročitve izdelka kupcu.
10.4    Garancijska odgovornost družbe Eurodiskont je izključena, če je izdelek servisirala, popravljala ali kakorkoli drugače vanj posegala katerakoli nepooblaščena oseba ali, če je bil izdelek neredno vzdrževan. Garancijska odgovornost se nanaša samo na izdelek, ki je naveden na garancijskem listu.11.     Odgovornost za stvarne in pravne napake
37.čl. ZVPot:
–       Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.
Napaka je stvarna:
1.     če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
2.     če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
3.     če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
4.     če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
–       Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.
–       Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.37.a člen
–       Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
–       Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
–       Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.
37.b člen
–       Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
–       Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.
–       Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.
37.c člen
–       Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
–       –       odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali –       blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali –       vrne plačani znesek.
–       V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.
–       Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

12. Pogodbe, sklenjene na daljavo ali izven poslovnih prostorov družbe Eurodiskont
12.1    Družba Eurodiskont s strankami sklepa tudi pogodbe na daljavo ali izven potrošnikov. Za tiste pogodbe, ki jih na tak način sklene s potrošniki veljajo naslednje določbe.
12.2    Pri pogodbi, sklenjeni na daljavo in pogodbi, sklenjeni izven poslovnih prostorov ima stranka pravico da družbo Eurodiskont v 14 dneh obvesti, da odstopa od pogodbe, brez da bi morala za to navesti razlog. Navedeni rok začne teči z dnem, ko stranka pridobi dejansko posest nad blagom. Če predmet pogodbe sestavlja več kosov blaga, začne navedeni rok teči z dnem, ko stranka pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga ali nad zadnjo pošiljko. Če je predmet pogodbe redna dostava blaga, začne navedeni rok teči z dnem, ko stranka prejme prvi kos blaga.
12.3    Stranka je dolžna družbo Eurodiskont o odstopu od pogodbe obvestiti pisno po navadni pošti ali elektronski pošti. Izjava o odstopu od pogodbe mora biti jasna in nedvoumna.
12.4    V primeru odstopa od pogodbe, stroški vračila blaga bremenijo stranko.

13.     Odstop od pogodbe
13.1    V primeru kršitve posameznega ali več določil pogodbe ali teh splošnih pogojev ima družba Eurodiskont pravico takoj odstopiti od pogodbe brez posredovanja dodatnega roka za odpravo napak in odpovednega roka.
13.2    Prav tako ima Eurodiskont pravico odstopiti od pogodbe, v primeru, če stranka, ki ni potrošnik, postane insolventna ali plačilno nesposobna, če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.
13.3    Eurodiskont ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če družbi Eurodiskont daje neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe, če je stranka zamudila prvotno pisno dogovorjeni rok za plačilo in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

14.      Odveza odgovornosti
14.1    Eurodiskont se trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. Kljub temu, pa se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da Eurodiskont ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V takem primeru, bo Eurodiskont kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.
14.2    Eurodiskont si pridržuje pravico, da izjemoma (delno) odstopi od izvedbe naročila v primerih, če naročeni izdelki niso več dobavljivi, če ugotovimo povečano plačilno rizičnost kupca, če naročilnica ni bila izpolnjena v skladu s splošnimi pogoji ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe z naše strani takoj obveščena.

15.      Vračilo blagaV skladu z določbo 43.č člena ZVPot ima potrošnik pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43.d člena tega zakona. Po določbi b 43. d člena ZVPot lahko potrošnik obvestilo o odstopu predloži podjetju na obrazcu iz petega odstavka tega člena ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.V  primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.
Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.
Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.
Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.
Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga, razen če te stroške krije podjetje ali če podjetje predhodno ne seznani potrošnika, da ga bremeni ta strošek.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43. b člena.

Nakup za pravne osebe:

Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da v prvem koraku izberete opcijo račun na podjetje in potrdite strinjanje s pogoji poslovanja. Če ste že nakupovali na podjetje, ga le izberete iz svojega arhiva. Za posamezne artikle, ki so na voljo za nakup na prevzemnem mestu, izdaja računa na pravno osebo ni možna.

Če želite račun na podjetje, sprejemate pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Glavna razlika je v možnostih odstopa od pogodbe: podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam omogočamo vračilo dobavljenih artiklov v okviru garancijskih pogojev. Naštete pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema artikla brez razloga, kot to velja za potrošnike (fizične osebe).

Vračilo kupnine za pravne osebe ni možno.

OBRAZEC ZA ODSTOP POGODBE NA DALJAVO

o    Kupljeno blago je poslano z računom in vso pripadajočo dokumentacijo, nepoškodovano na naslov: Eurodiskont d.o.o. Šmarješke Toplice 99 8220 Šmarješke Toplice

15.4    Izdelek je potrebno vrniti v originalni embalaži. Izdelek mora biti nepoškodovan in v nespremenjeni količini. V kolikor stranka izrazi željo po vračilu kupnine, jo družba Eurodiskont vrne izključno preko osebnega bančnega računa. Vračila kupnine se ne izplačajo v gotovini.
15.5    Možnost vračila ne velja za naročila, narejena po željah stranke, ki sicer niso v redni zalogi.

16.      Poslovna skrivnost
16.1    Pogodbe, sklenjene med družbo Eurodiskont in stranko so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost know how in vsi podatki, ki jih Eurodiskont posreduje stranki pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni grafi, tabele, ceniki, poslovni/finančni podatki itd. Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti družbe Eurodiskont ves čas trajanja pogodbenega razmerja.
16.2    Podatke, katerih razkritje bi lahko močno škodilo družbi Eurodiskont, mora stranka kot poslovno skrivnost ohranjati še 5 let po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršenja poslovne skrivnosti je stranka odškodninsko in kazensko odgovorna. Pogodbeni stranki se lahko v pogodbi dogovorita za izjeme od teh določb.

17.      Pritožbeni postopek in reševanje sporov
17.1    Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med družbo Eurodiskont in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta vse spore reševati na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma, pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež družbe Eurodiskont.
17.2    Eurodiskont spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Eurodiskont ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določeno osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@eurodiskont.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
17.3    Eurodiskont bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.
17.4    Eurodiskont si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.
17.5    Skladno z zakonskimi normativi spletna trgovina Eurodiskont, ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

18.Shranjevanje besedila pogodbe

18.1.Podjetje bo shranilo besedilo pogodbe in bo dostopno potrošniku.


19.    Predmetni splošni pogoji veljajo od 1.1.20
23